Tóc Tiên cắt bỏ phần đuôi tóc dài quá vai, Ái Phương và Helly Tống đều cắt khoảng 30 cm tóc làm thiện nguyện.